Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2094856
(11)  Číslo patentu  21377 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07870920.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2094856 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  875243 P, 927458 P, 1556 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2006, 03.05.2007, 12.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.09.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 1/02  C12N 1/14  C12N 11/14  A01G 1/04  B32B 5/02  C05D 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/025475 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/073489 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ecovative Design LLC; 70 Cohoes Avenue, Green Island, New York 12183; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAYER Eben; 183 Pawling Avenue, Troy, NY 12180; US;
MCINTYRE Gavin; 60 Cohoes Avenue, Green Island, New York 12183; US;
SWERSEY Burt L.; 56 Goodrich Hollow Road, Stephentown, NY 12168; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby pestovaných materiálov a ním vyrábané produkty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.12.2022 
   Maximálna platnosť do  13.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.12.2016 12/2016 SC4A
2 Zmeny adries 27.10.2021 20/2021 TE4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.10.2021 20/2021 PC4A
 
EP 2094856
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.12.2016 10 398,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.12.2017 11 464,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2018 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.11.2019 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.10.2020 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 06.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2094856
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.06.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 28.06.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.06.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2016 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 12.10.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
4b Doklad o prevode 12.10.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.10.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.10.2021 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2021 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.10.2021 Typ Odoslané
EP 2094856
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.10.2021 Rensselaer Polytechnic Institute Rensselaer Polytechnic Institute
Ecovative Design LLC Ecovative Design LLC
2 Prevod majiteľa 14.10.2021 Ecovative Design LLC Rensselaer Polytechnic Institute
Ecovative Design LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 14.10.2021 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku