Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2099823
(11)  Číslo patentu  17754 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07868966.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2099823 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.09.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  872239 P, 918563 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.12.2006, 16.03.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.09.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  A61K 47/48  A61K 51/10  A61P 35/00  C07K 16/00  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/086205 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/070593 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Seagen Inc.; 21823 30th Drive, S.E., Bothell, WA 98021; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MCDONAGH Charlotte; 21823 30th Drive SE, Bothell, WA 98021; US;
CARTER Paul; 21823 30th Drive South East, Bothell, WA 98021; US;
SUSSMAN Django; 21823 30th Drive SE, Bothell, WA 98021; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Variantné látky viažuce cieľ a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2023 
   Maximálna platnosť do  01.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2015 3/2015 SC4A
2 Zmeny mien 23.06.2021 12/2021 TC4A
3 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 15.06.2022 11/2022 SC4A
 
EP 2099823
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.12.2014 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2099823
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.11.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2099823
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.12.2014 Typ Doručené
Plná moc 16.12.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.02.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 03.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 03.06.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 16.06.2021 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 27.05.2022 Typ Odoslané
EP 2099823
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.06.2021 Seagen Inc. Seattle Genetics, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku