Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2097652
(11)  Číslo patentu  11751 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07866523.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2097652 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.03.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0654637 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.09.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.08.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 13/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2007/052282 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/053125 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Valeo Matériaux de Friction; 87020 Limoges; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ADAMCZAK Loic; Leyraud, 87140 Roussac; FR;
WALTER Philippe; 9 rue Benoist Du Bois, 87270 Couzeix; FR;
DUNO Erick; 8 rue Clement Marot, 87100 Limoges; FR;
VIOLA Paolo; 4 rue Baillon, 80260 Naours; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Trecí disk spojky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.10.2022 
   Maximálna platnosť do  30.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.08.2012 8/2012 SC4A
 
EP 2097652
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.05.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2097652
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.09.2012 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.09.2013 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.09.2014 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.09.2015 165,50 EUR 9
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.09.2016 199,00 EUR 10
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.09.2017 232,00 EUR 11
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.09.2018 265,50 EUR 12
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.09.2019 298,50 EUR 13
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2020 331,50 EUR 14
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2097652
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.05.2012 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 29.05.2012 Typ Odoslané
4 Plná moc 08.06.2012 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.07.2012 Typ Odoslané
EP 2097652
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku