Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2121610
(11)  Číslo patentu  16532 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07865137.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2121610 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.04.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  870851 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 213/53  C07D 401/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/086319 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/079600 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eli Lilly & Company; Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOBIERSKI Michael Edward; 3969 Shadow Hill Court, Greenwood, Indiana 46142; US;
KOPACH Michael E.; 843 Breaside Lane, Greenwood, Indiana 46143; US;
CHEN Pingyun; 105 Westchester Place, Chapel Hill, North Carolina 27514; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nový medziprodukt a spôsob užitočný na prípravu {2-[1-(3,5-bistrifluórmetylbenzyl)-5-pyridín-4-yl-1H-[1,2,3]triazol-4-yl]pyridín-3-yl}-(2-chlórfenyl)metanónu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2023 
   Maximálna platnosť do  04.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 9/2014 SC4A
 
EP 2121610
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2121610
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.11.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2121610
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.06.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.06.2014 Typ Platba
Plná moc 07.07.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2014 Typ Odoslané
EP 2121610
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku