Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2099447
(11)  Číslo patentu  13501 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07864592.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2099447 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  860840 P, 861459 P, 957236 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.11.2006, 29.11.2006, 22.08.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.09.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/198  A61K 31/519  C07D 487/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/085100 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/064157 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Incyte Holdings Corporation; 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHUO Jincong; 17 Forwood Drive, Boothwyn, Pennsylvania 19061; US;
METCALF Brian; 297 Lakefield Place, Moraga, California 94556; US;
XU Meizhong; 8 Fritze Court, Hockessin, Delaware 19707; US;
HE Chunhong; 34 Overlook Circle, Boothwyn, Pennsylvania 19061; US;
ZHANG Colin; 309 Daniel Drive, Ambler, Pennsylvania 19002; US;
QIAN Ding-quan; 10 Donald Preston Drive, Newark, Delaware 19702; US;
BURNS David M.; 7525 Claridge Street, Philadelphia, Pennsylvania 19111; US;
LI Yunlong; 709 Willington Square Way, Newark, Delaware 19711; US;
YAO Wenqing; 748 Meadowbank Road, Kennett Square, Pennsylvania 19348; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Imidazotriazíny a imidazopyrimídiny ako inhibítory kinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.11.2022 
   Maximálna platnosť do  19.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2013 05/2013 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.06.2017 06/2017 PC4A
 
EP 2099447
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.03.2013 6 232,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.10.2013 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2014 8 149,00 EUR
4 30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 20.11.2014 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.11.2015 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.11.2016 10 199,00 EUR
18 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.10.2017 11 232,00 EUR
19 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2018 12 265,50 EUR
20 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.10.2019 13 298,50 EUR
21 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2020 14 331,50 EUR
22 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2099447
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.02.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.02.2013 Typ Platba
3 Plná moc 18.02.2013 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.04.2013 Typ Odoslané
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2017 Typ Platba
6 Žiadosť o zápis prevodu 04.01.2017 Typ Doručené
6a Sprievodný list 04.01.2017 Typ Doručené
6b Plná moc 04.01.2017 Typ Doručené
6c Doklad o prevode 04.01.2017 Typ Doručené
6d Doklad o prevode 04.01.2017 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 02.05.2017 Typ Odoslané
EP 2099447
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.02.2013 Incyte Corporation Incyte Corporation
2 Prevod majiteľa 28.04.2017 Incyte Holdings Corporation Incyte Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku