Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2096919
(11)  Číslo patentu  20971 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07862580.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2096919 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  873090 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.09.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/519  A61K 31/5377   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/024985 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/070150 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HENTEMANN Martin; 29 Brinham Rd, Carlisle MA 01741; US;
WOOD Jill; 3007 Ridge Road, North Haven CT 06473; US;
SCOTT William; 10 Oakside Lane, Peekswill NY 10566-2546; US;
MICHELS Martin; Hoffnungsthaler Str. 9, 51109 Koln; DE;
CAMPBELL Ann-Marie; 69 Lynn Drive, Monroe, CT 06468; US;
BULLION Ann-Marie; 200 Ross Raod apt L2, King of Prussia PA 19406; US;
ROWLEY R. Bruce; 1102 Gallop Circle, New Hope, Pennsylvania 18938; US;
REDMAN Aniko; 1001 Gordonview Court, Durham, North Carolina 27713; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Substituované 2,3-dihydroimidazo[1,2-c] chinazolínové deriváty, užitočné na liečenie hyperproliferatívnych porúch a ochorení spojených s angiogenézou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2022 
   Maximálna platnosť do  05.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2016 09/2016 SC4A
 
EP 2096919
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.12.2016 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.11.2017 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 29.11.2018 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.11.2019 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.11.2020 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 24.11.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2096919
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.05.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 09.05.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.05.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.08.2016 Typ Odoslané
EP 2096919
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku