Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2083811
(11)  Číslo patentu  23135 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07862184.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2083811 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1567, 860733 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.11.2007, 22.11.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.08.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/197  A61K 31/195  A61K 31/428  A61K 31/215  A61P 25/00  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/024311 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/066750 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Clinical Research Associates, LLC; 160 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10010; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CARPENTER Randall L.; 48 Appleton Street, Boston, MA 02116; US;
ROBERTS Kathryn; 115 Myren Street, Fairfield, CT 06824; US;
BEAR Mark F.; 308 Shawmut Avenue, No. 4, Boston MA 02118; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Spôsoby liečby downovho syndrómu, syndrómu fragilného X a autizmu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2023 
   Maximálna platnosť do  21.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 7/2017 SC4A
 
EP 2083811
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.01.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2083811
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.01.2017 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.12.2017 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.11.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 31.10.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.11.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.01.2022 730,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2083811
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.01.2017 Typ Doručené
Opis 12.01.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 12.01.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 03.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 03.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.02.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.06.2017 Typ Odoslané
EP 2083811
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku