Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2076540
(11)  Číslo patentu  31090 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07859236.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2076540 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  06291628 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.07.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2007/004172 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/047242 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SANOFI; 54, rue La Boétie, 750 08 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARK, Peter U.; c/o ImmunoGen Inc. 830 Winter Street, Waltham, MA 02451; US;
BARTLE, Laura M.; c/o ImmunoGen Inc. 830 Winter Street, Waltham, MA 02451; US;
SKALETSKAYA, Anna; 128 Sidney Street, Cambridge, MA 02139; US;
GOLMAKHER, Viktor S.; c/o ImmunoGen Inc. 830 Winter Street, Waltham, MA 02451; US;
TAVARES, Daniel; c/o ImmunoGen Inc. 830 Winter Street, Waltham, MA 02451; US;
DECKERT, Jutta; c/o ImmunoGen Inc. 830 Winter Street, Waltham, MA 02451; US;
MIKOL, VINCENT; c/o Sanofi-Aventis Département des Brevets 174, Avenue de France, 75013 Paris; FR;
BLANC, Véronique; c/o Sanofi-Aventis Département des Brevets 174, Avenue de France, 75013 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Nové anti-CD38 protilátky na liečenie rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50033-2020 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.10.2023 
   Maximálna platnosť do  16.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
 
EP 2076540
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.05.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2076540
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.09.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.09.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 14.09.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 14.09.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2076540
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 27.05.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.05.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.07.2019 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 26.11.2020 Typ Doručené
EP 2076540
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku