Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2081727
(11)  Číslo patentu  29332 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07858656.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2081727 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0609434 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.07.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 11/31  B25J 15/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2007/052237 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/050065 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARO Welding Technologies; 1, Avenue de Tours, 725 00 Château-du-Loir; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TIBERGHIEN, Olivier; 19 rue Charles Péguy, 37540 St-Cyr-sur-Loire; FR;
CHEVASSU, Daniel; 2 allée des Charmes, 72500 Château-du-Loir; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Rad klieští na zovretie plechov s identickými stojanmi a kliešte z tohto radu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.10.2022 
   Maximálna platnosť do  24.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2081727
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2081727
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.09.2018 265,50 EUR 12
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.09.2019 298,50 EUR 13
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2020 331,50 EUR 14
4 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2081727
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2018 Typ Doručené
2a Opis 21.09.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 21.09.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 21.09.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 07.02.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 07.02.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 07.02.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.03.2019 Typ Odoslané
EP 2081727
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku