Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2079864
(11)  Číslo patentu  9976 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07858569.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2079864 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0654306 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.07.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D04B 21/14  D04B 21/00  E01C 11/16  B32B 7/00  E02B 3/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2007/052142 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/047030 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MDB TEXINOV SA; 56 Route de Ferrossiére, 38110 Saint Didier de la Tour; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUCOL Jean-Paul; 17 Rue de Tourville, 69007 Lyon; FR;
TANKERE Jacques; 10 Rue de l'Ancienne Cure, 01800 Meximieux; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozitná geotextília pre staviteľstvo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.10.2022 
   Maximálna platnosť do  15.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2011 11/2011 SC4A
 
EP 2079864
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2079864
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.09.2011 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.09.2012 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.09.2013 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.09.2014 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.10.2015 165,50 EUR 9
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.09.2016 199,00 EUR 10
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.10.2017 232,00 EUR 11
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.09.2018 265,50 EUR 12
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.09.2019 298,50 EUR 13
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2020 331,50 EUR 14
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2079864
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.08.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 11.08.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 06.09.2011 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2011 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2011 Typ Odoslané
EP 2079864
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku