Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2131653
(11)  Číslo patentu  22405 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07858038.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2131653 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  06127149 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.12.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/40  A01N 51/00  A01P 3/00  A01P 7/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/064423 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/077924 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer CropScience Limited; 230 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, CB40WB; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUNGENBERG Heike; Louveciennesstrasse 2a, 40764 Langenfeld; DE;
THIELERT Wolfgang; Buschweg 69, 51519 Odenthal; DE;
BUSCHERMOEHLE Alexander; Schachstrasse 9, 50735 Köln; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Pesticídna kompozícia obsahujúca 2-pyridylmetylbenzamidový derivát a insekticídnu zlúčeninu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 02/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 05.03.2018 03/2018 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 05.03.2018 03/2018 PC4A
 
EP 2131653
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.12.2016 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.11.2017 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 29.11.2018 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.11.2019 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.11.2020 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 24.11.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2131653
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.11.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 03.11.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2017 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 28.11.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 28.11.2017 Typ Doručené
4b Doklad o prevode 28.11.2017 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prevodu 28.11.2017 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 28.11.2017 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.12.2017 Typ Platba
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.12.2017 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 16.02.2018 Typ Odoslané
EP 2131653
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.02.2018 Bayer CropScience AG Bayer Intellectual Property GmbH
2 Prevod majiteľa 15.02.2018 Bayer CropScience Limited Bayer CropScience AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku