Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2122431
(11)  Číslo patentu  32326 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07857030.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2122431 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102007002242 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.01.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05D 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/011307 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/083828 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG; Ernst-Blickle-Strasse 42, 76646 Bruchsal; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHWESINGER, Klaus; Schlossbergring 33, 76646 Bruchsal; DE;
BECKER, Günter; Abergavennystrasse 30, 76684 Östringen; DE;
THOME, Markus; Wiesentaler Strasse 6, 76646 Bruchsal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém, najmä transportné vozidlo bez vodiča 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2020 
   Maximálna platnosť do  21.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 2122431
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2019 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2122431
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 08.10.2019 Typ Doručené
1c Opis 08.10.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2019 Typ Odoslané
EP 2122431
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku