Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2092044
(11)  Číslo patentu  16870 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07852098.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2092044 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0602488 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.08.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10J 3/58  C10J 3/20  B01D 53/22  C10J 3/00  C10J 3/66  C10B 49/02  C10B 53/02  C10J 3/62  C10K 1/00  C10K 1/12  C10K 1/14  C10K 1/32  B01J 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2007/001096 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/073021 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cortus AB; Skalholtsgatan 2, 164 40 Kista; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LJUNGGREN Rolf; Norrgardsvägen 4A, 192 69 Sollentuna; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na výrobu syntézneho plynu z biomasy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.12.2023 
   Maximálna platnosť do  11.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2014 11/2014 SC4A
 
EP 2092044
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.06.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2092044
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.12.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.12.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.12.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.01.2018 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.02.2019 531,00 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.11.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2092044
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.06.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.06.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.07.2014 Typ Odoslané
Plná moc 05.08.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.10.2014 Typ Odoslané
EP 2092044
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.08.2014 Cortus AB Cortus AB
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku