Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2124925
(11)  Číslo patentu  27977 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07847224.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2124925 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07103137 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.02.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.12.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/366  A61K 31/205  A61K 31/22  A61K 31/405  A61P 3/10  A61K 31/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/062545 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/104239 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alfasigma S.p.A.; Viale Sarca 223, MILANO; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GAETANI, Franco; Via degli Oleandri, 45, 00040 Ariccia (RM); IT;
VIRMANI, Ashraf; Via del Pometo, 32/34, 00040 Ariccia (RM); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Kompozícia užitočná na liečbu diabetu typu 2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2124925
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.11.2018 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 31.10.2019 13 298,50 EUR
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2020 14 331,50 EUR
4 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2124925
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.07.2018 Typ Doručené
2a Opis 27.07.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 27.07.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 27.07.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2018 Typ Odoslané
EP 2124925
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku