Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2089364
(11)  Číslo patentu  14646 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07844974.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2089364 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.06.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  857540 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.11.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 213/82  A61K 31/444  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/084047 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/058229 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Company; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543-4000; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BORZILLERI Robert M.; Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 & Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
SCHROEDER Gretchen M.; Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 & Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
CAI Zhen-wei; Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 & Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Pyridínonové zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.11.2022 
   Maximálna platnosť do  08.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2013 11/2013 SC4A
 
EP 2089364
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.10.2013 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.10.2014 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.10.2015 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2016 10 199,00 EUR
22 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.10.2017 11 232,00 EUR
23 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2018 12 265,50 EUR
24 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.10.2019 13 298,50 EUR
25 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2020 14 331,50 EUR
26 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2089364
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.08.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 21.08.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.08.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2013 Typ Odoslané
EP 2089364
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku