Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2074221
(11)  Číslo patentu  8064 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07843999.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2074221 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  850665 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.07.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 19/04  A61K 31/715  A61P 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/080768 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/045852 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAHLER Brian Douglas; 308 Kellyridge Drive, Apex, NC 27502; US;
HUGHES Erik Heller; 304 Key Court, Raleigh, NC 27502; US;
LEE Tsu-shun; 1706 Travers Road, Breinigsville, PA 18031; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zlepšené spôsoby separácie polysacharidov typu 3 druhu Streptococcus pneumoniae 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.10.2023 
   Maximálna platnosť do  09.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2011 1/2011 SC4A
 
EP 2074221
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.10.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2074221
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 09.09.2010 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.09.2011 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.09.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.09.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.10.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.09.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.09.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.09.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.09.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.09.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.09.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.09.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.09.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2074221
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.09.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.09.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.12.2010 Typ Odoslané
EP 2074221
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku