Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2040672
(11)  Číslo patentu  18844 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07836046.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.07.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2040672 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.04.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  487120 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.04.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/137   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/015771 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/008364 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PF Consumer Healthcare 1 LLC; 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUBNIS William; 9088 Kings Charter Drive, Mechanicsville, Virginia 23116; US;
SHIELD Stephanie; 2009 Lancashire Drive, Richmond, Virginia 23235; US;
HOSKOVEC Gayle P.; 6431 Oak Drive, Quinton, Virginia 23141; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Fenylefrínové kvapalné prípravky so zvýšenou stabilitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.07.2022 
   Maximálna platnosť do  11.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2015 10/2015 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
 
EP 2040672
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.04.2015 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.06.2016 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.06.2017 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.06.2018 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.06.2019 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.06.2020 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 30.06.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2040672
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.06.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 04.06.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.06.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2015 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 15.06.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.06.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2021 Typ Platba
7 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.07.2021 Typ Odoslané
8 Doplnenie materiálov 10.08.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
9 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 26.08.2021 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 2040672
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC Wyeth LLC
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC PF Consumer Healthcare 1 LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku