Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2084481
(11)  Číslo patentu  20545 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07835422.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2084481 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.01.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0602464 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.08.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F28F 3/04  F28D 1/03  F28D 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2007/050839 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/063121 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alfa Laval Corporate AB; Box 73, 221 00 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERMHULT Rolf; Skarpskyttevägen 2 F, 226 42 Lund; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Doskový výmenník tepla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.11.2022 
   Maximálna platnosť do  13.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 07/2016 SC4A
 
EP 2084481
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.09.2016 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.09.2017 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2018 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.10.2019 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2020 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2084481
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.02.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 25.02.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.03.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.06.2016 Typ Odoslané
EP 2084481
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku