Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2094431
(11)  Číslo patentu  29598 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07835210.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2094431 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0602467 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.11.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.09.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/30  C22C 38/40  C22C 38/44  C22C 38/34  C22C 38/54  C22C 38/02  C22C 38/58  C22C 38/00  F28F 21/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2007/001011 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/060226 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alfa Laval Corporate AB; Box 73, 221 00 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SJÖDIN, Per; Östra Vallgatan 37A, 221 00 Lund; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spájkovací materiál 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.11.2022 
   Maximálna platnosť do  14.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 05/2019 SC4A
 
EP 2094431
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2018 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.10.2019 13 298,50 EUR
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2020 14 331,50 EUR
4 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2094431
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.12.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 21.12.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 21.12.2018 Typ Doručené
1c Opis 21.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2094431
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku