Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2076441
(11)  Číslo patentu  18365 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07835141.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2076441 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.01.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0602259 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.07.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65B 1/42  B65B 3/36  B65B 31/04  B65B 39/00  B65B 39/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2007/000940 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/051151 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ecolean AB; Box 812, 251 08 Helsingborg; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUSTAFSSON Per; N. Villavägen 21 B, 237 27 Bjärred; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na plnenie zásobníkov skladacieho typu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.10.2022 
   Maximálna platnosť do  25.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2015 7/2015 SC4A
 
EP 2076441
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2076441
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.09.2015 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.09.2016 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.09.2017 232,00 EUR 11
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.10.2018 265,50 EUR 12
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2019 298,50 EUR 13
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.09.2020 331,50 EUR 14
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2076441
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.03.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.04.2015 Typ Platba
3 Plná moc 16.04.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2015 Typ Odoslané
EP 2076441
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku