Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2101740
(11)  Číslo patentu  15681 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07824784.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2101740 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.11.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  872496 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.09.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/16  A61K 9/26  A61K 9/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2007/004627 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/068471 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Orexo AB; Box 303, 751 05 Uppsala; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PETTERSSON Anders; Vinningstorp 130, 442 97 Kode; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nová nezneužiteľná farmaceutická kompozícia obsahujúca opioidy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2023 
   Maximálna platnosť do  03.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2014 5/2014 SC4A
 
EP 2101740
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.12.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2101740
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.01.2014 265,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.11.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.11.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.10.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 29.11.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.12.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.11.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 22.11.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2101740
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.01.2014 Typ Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.01.2014 Typ Doručené
Plná moc 20.01.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.04.2014 Typ Odoslané
EP 2101740
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku