Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2089371
(11)  Číslo patentu  9125 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07822416.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2089371 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.02.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  06123752 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.11.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.07.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 307/20  C07D 493/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/062119 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/055970 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Sciences Ireland UC; Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEMAIRE Sébastien François Emmanuel; avenue des pagodes 20, 1020 Bruxelles; BE;
HORVATH Andras; Smalvoortstraat 46 bus 2, 2300 Turnhout; BE;
AELTERMAN Wim Albert Alex; Oude Lillebaan 7, 2275 Gierle; BE;
RAMMELOO Thomas Joachim Landewald; Secretaris van de Venlaan 14, Vosselaar, 2350; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Spôsob prípravy hexahydrofuro[2,3-b]-furán-3-olu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.11.2022 
   Maximálna platnosť do  09.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.07.2011 07/2011 SC4A
2 Zmeny mien 03.01.2017 01/2017 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.01.2017 01/2017 PC4A
 
EP 2089371
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.11.2011 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.10.2012 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.10.2013 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.10.2014 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.10.2015 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2016 10 199,00 EUR
28 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.10.2017 11 232,00 EUR
29 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2018 12 265,50 EUR
30 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.10.2019 13 298,50 EUR
31 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2020 14 331,50 EUR
32 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2089371
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.04.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.04.2011 Typ Platba
3 Plná moc 15.04.2011 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2011 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.10.2016 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 04.10.2016 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prevodu 04.10.2016 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 04.10.2016 Typ Doručené
6b Plná moc 04.10.2016 Typ Doručené
7 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2016 Typ Platba
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2016 Typ Platba
9 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.12.2016 Typ Odoslané
EP 2089371
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.12.2016 Janssen R&D Ireland Tibotec Pharmaceuticals
2 Prevod majiteľa 06.12.2016 Janssen Sciences Ireland UC Janssen R&D Ireland
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.12.2016 Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku