Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2044025
(11)  Číslo patentu  13033 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07819899.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2044025 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0613156, 0613158, 0613159, 0613160, 06117129 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.06.2006, 30.06.2006, 30.06.2006, 30.06.2006, 13.07.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB, GB, GB, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 215/26  A61K 31/4704  A61P 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/056632 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/000839 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LOHSE Olivier; Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel; CH;
MONNIER Stéphanie; 6 Le Parc, F-68190 Raedersheim; FR;
REBER Jean-Louis; Rue de la Promenade 14, F-68680 Kembs; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Deriváty chinolínu a ich farmaceutické prípravky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50031-2020;  50037-2020 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2021 
   Maximálna platnosť do  02.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2013 03/2013 SC4A
 
EP 2044025
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.06.2013 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.06.2014 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.06.2015 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.06.2016 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.07.2017 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.06.2018 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 01.07.2019 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.06.2020 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2044025
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.12.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 19.12.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.12.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.02.2013 Typ Odoslané
4 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 20.11.2020 Typ Doručené
5 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 11.12.2020 Typ Doručené
EP 2044025
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku