Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2079310
(11)  Číslo patentu  25771 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07819325.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2079310 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0621440 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.07.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/90  A01N 25/22  A01P 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/009276 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/049618 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel; CH;
Syngenta Limited; European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STOCK David; Syngenta Limited, Jealotts Hill International Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 6EY; GB;
TAYLOR Philip; Syngenta Limited, Jealotts Hill International Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 6EY; GB;
SCHNEIDER Rudolf; Syngenta Crop Protection Muenchwilen AG, Breitenloh 5, 4333 Muenchwilen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Herbicídne kompozície 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.10.2023 
   Maximálna platnosť do  25.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 3/2018 SC4A
 
EP 2079310
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.11.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2079310
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.10.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.09.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.09.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 07.10.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.09.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.09.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2079310
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.11.2017 Typ Doručené
Opis 08.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 08.11.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2018 Typ Odoslané
EP 2079310
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku