Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2086976
(11)  Číslo patentu  9899 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07818763.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2086976 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.05.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102006049520 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.08.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/008687 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/046532 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ADAM Thomas; Grünewalder Berg 13, 42105 Wuppertal; DE;
WISCHNAT Ralf; Im Plackenbruch 23, 51467 Bergisch Gladbach; DE;
WEIDEMANN Klaus; Zu den Dolinen 84, 42279 Wuppertal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Spôsob výroby pradofloxacínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2023 
   Maximálna platnosť do  06.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2011 11/2011 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.12.2013 12/2013 PC4A
 
EP 2086976
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2011 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2013 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2086976
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.09.2011 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.09.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.10.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.10.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.10.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.09.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.09.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.09.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.09.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.09.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.09.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.09.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2086976
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2011 Typ Platba
Plná moc 05.09.2011 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 22.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zmluva o prevode/doklad o prevode, prechode 22.07.2013 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.08.2013 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.10.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 09.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.08.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 31.08.2022 Typ Odoslané
EP 2086976
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 17.10.2013 Bayer Intellectual Property GmbH Bayer Animal Health GmbH
2 Zápis alebo zmena zástupcu 17.10.2013 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
3 Ukončenie zastupovania 31.08.2022 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku