Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2041002
(11)  Číslo patentu  16950 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07788916.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2041002 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0606116 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.07.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.04.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 85/76  B65D 77/24  B65B 3/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2007/001036 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/003842 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BONGRAIN S.A.; 42, Rue Rieussec, 782 20 Viroflay; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BONNIN Yves; 12 Chemin de Bazemont, 78580 Maule; FR;
BOYER Jacky; Rue de l'abîme prolongée, 24000 Perigueux; FR;
PORTE Joël; 8 avenue Foch, 24660 Coulounieix; FR;
GENTON Florian; Ulica A. Churu 8, 911 01 Trencin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na balenie potravinového produktu, takého ako syr a spôsob jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2014 11/2014 SC4A
 
EP 2041002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.08.2014 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2041002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.08.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.06.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.06.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.06.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.06.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.06.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.06.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.06.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2041002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.08.2014 Typ Doručené
Plná moc 28.08.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.10.2014 Typ Odoslané
EP 2041002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku