Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2068637
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07787515.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.07.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2068637 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  06117336 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.07.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.06.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23C 9/142   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/057247 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/009636 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  S. A. Corman; Route de la Gileppe 4, 4834 Goe; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DALEMANS, Daniel; Rue Félix Chaumont 70, 4040 Herstal; BE;
BLECKER, Christophe; 66 rue de Pontillas, 5380 Forville; BE;
BODSON, Pascal; 59 b4 avenue de la Faculté d'Agronomie, 5030 Gembloux; BE;
DEROANNE, Claude; 149 rue de Seumay, 1360 Perwez; BE;
PAQUOT, Michel; 2 rue Tige à la Saule, 5310 Noville sur Mehaigne; BE;
DANTHINE, Sabine; 3 rue Jonckeu, 4218 Couthuin; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Mliečna prísada obohatená o polárne lipidy a jej použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2068637
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2068637
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 16.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.04.2021 Typ Doručené
1b Opis 16.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 21.04.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 28.04.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
EP 2068637
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku