Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2069374
(11)  Číslo patentu  17345 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07784499.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.06.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2069374 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.07.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  817118 P, 765481 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.06.2006, 20.06.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.06.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 7/04  A61K 31/70  A61P 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/071749 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/002824 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AstraZeneca AB; ., 151 85 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOUGOUTAS Jack Z.; 101 Westerly Road, Princeton, New Jersey 08540; US;
LOBINGER Hildegard; Nurnberger Street 196, D-93059 Regensburg; DE;
RAMAKRISHNAN Srividya; 12 Durst Drive, Milltown, NJ 08850; US;
DESHPANDE Prashant P.; c/o Bristol-Myers Squibb Company, 1 Squibb Drive, New Brunswick, New Jersey 08903; US;
BIEN Jeffrey T.; c/o Bristol-Myers Squibb Company, 1 Squibb Drive, New Brunswick, New Jersey 08903; US;
LAI Chiajen; c/o Bristol-Myers Squibb Company, 1 Squibb Drive, New Brunswick, New Jersey 08903; US;
WANG Chenchi; c/o Bristol-Myers Squibb Company, 1 Squibb Drive, New Brunswick, New Jersey 08903; US;
RIEBEL Peter; Pillhamer Strasse 32, D-94099 Ruhstorf A.d. Rott; DE;
GROSSO John Anthony; c/o Bristol-Myers Squibb Company, 1 Squibb Drive, New Brunswick, New Jersey 08903; US;
NIRSCHL Alexandra A.; 1425 Dolington Road, Yardley, Pennsylvania 19067; US;
SINGH Janak; 42 Buckingham Drive, Pennington, NJ 08534; US;
DIMARCO John D.; c/o Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 & Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kryštalické solváty z (1S)-1,5-anhydro-1-C-(3-((fenyl)metyl)fenyl)-D-glucitolových derivátov s alkoholom ako SGLT2 inhibítory na liečenie diabetu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.06.2022 
   Maximálna platnosť do  21.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2015 02/2015 SC4A
 
EP 2069374
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.05.2015 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.05.2016 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.05.2017 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 14.05.2018 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.05.2019 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.05.2020 14 331,50 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.05.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2069374
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 28.10.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.11.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2015 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2021 Typ Doručené
4a Opis 11.10.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 11.10.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 2069374
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku