Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2019683
(11)  Číslo patentu  23745 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07761286.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.04.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2019683 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  795012 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.02.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 49/18  A61K 33/24  A61K 49/04  A61K 51/12  A61K 38/18  A61K 48/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/067423 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/127803 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Regents of the University of California; 1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, CA 94607; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BANKIEWICZ Krystof S.; 5815 Balmoral Drive, Oakland, CA 94619; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Podávanie rastových faktorov na liečenie porúch CNS 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.04.2023 
   Maximálna platnosť do  25.04.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 9/2017 SC4A
 
EP 2019683
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.03.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2019683
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.04.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.04.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.04.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 31.03.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 31.03.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 01.04.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2019683
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.03.2017 Typ Doručené
Opis 09.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 09.03.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 09.03.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.03.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.08.2017 Typ Odoslané
EP 2019683
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku