Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1986606
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07751095.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.02.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  1986606 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  774634 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.02.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.11.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/08  A61K 31/00  A61K 47/10  A61K 47/12  A61K 47/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/004310 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/098128 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUBNIS, William; 9088 Kings Charter Drive, Mechanicsville, Virginia 23116; US;
SHIELD, Stephanie; 2009 Lancashire Drive, Richmond, Virginia 23235; US;
ALLEY, Amanda; 1906 Valerie Drive, Midlothian, Virginia 23114; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kvapalné formulácie obsahujúce fenylefrín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1986606
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.11.2019 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1986606
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.06.2019 Typ Doručené
1a Opis 17.06.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 17.06.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 17.06.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2019 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 02.09.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 08.11.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 08.11.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 08.11.2019 Typ Doručené
EP 1986606
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku