Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1986606
(11)  Číslo patentu  33556 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07751095.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.02.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  1986606 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  774634 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.02.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.11.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/08  A61K 31/00  A61K 47/10  A61K 47/12  A61K 47/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/004310 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/098128 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PF Consumer Healthcare 1 LLC; Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUBNIS, William; 9088 Kings Charter Drive, Mechanicsville, Virginia 23116; US;
SHIELD, Stephanie; 2009 Lancashire Drive, Richmond, Virginia 23235; US;
ALLEY, Amanda; 1906 Valerie Drive, Midlothian, Virginia 23114; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kvapalné formulácie obsahujúce fenylefrín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.02.2021 
   Maximálna platnosť do  16.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 05/2020 SC4A
 
EP 1986606
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.11.2019 14 331,50 EUR
2 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.01.2020 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1986606
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.06.2019 Typ Doručené
1a Opis 17.06.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 17.06.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 17.06.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2019 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 02.09.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 06.11.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 16.01.2020 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 07.02.2020 Typ Odoslané
7 vnútrospisový list 26.02.2020 Typ Interné listy
8 formálne nedostatky podania prekladu EP 27.02.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 23.03.2020 Typ Doručené
9a Plná moc 23.03.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.04.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 03.04.2020 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise zmeny 15.04.2020 Typ Odoslané
12 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.04.2020 Typ Odoslané
EP 1986606
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 16.01.2020 PF Consumer Healthcare 1 LLC Wyeth LLC
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.01.2020 TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 14.04.2020 TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku