Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2040723
(11)  Číslo patentu  13533 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07748543.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.05.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2040723 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.11.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  446648 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.06.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.04.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/08  C12N 1/20  C12R 1/225  C07K 14/335   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2007/050382 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/142597 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BIOGAIA AB; Kungsbroplan 3A, 112 27 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CONNOLLY Eamonn; Motionsvägen 3, S-181 30 Lidingö; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Baktérie mliečneho kvasenia so zvýšenou toleranciou voči kyselinám 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.05.2023 
   Maximálna platnosť do  30.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2013 5/2013 SC4A
 
EP 2040723
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.02.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2040723
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.05.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.05.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.05.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.05.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.05.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.05.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.05.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 30.04.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.05.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 05.05.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2040723
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.02.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 25.02.2013 Typ Odoslané
Plná moc 13.03.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.04.2013 Typ Odoslané
EP 2040723
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku