Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2021696
(11)  Číslo patentu  21725 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07748502.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.05.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2021696 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0601140 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.05.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.02.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24D 10/00  F24D 19/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2007/050341 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/136344 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NODA Intelligent Systems AB; Biblioteksgatan 4, 374 35 Karlshamn; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WERNSTEDT Fredrik; Gamla Källvägen 2, S-371 42 Karlskrona; SE;
DAVIDSSON Paul; Föreningsgatan 53, S-211 52 Malmö; SE;
JOHANSSON Christian; Ragakersvagen 14, 238 36 OXIE; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob optimalizácie využitia energie v diaľkovom vykurovacom systéme 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.05.2022 
   Maximálna platnosť do  21.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 01/2017 SC4A
 
EP 2021696
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.04.2016 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.04.2017 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.04.2018 12 266,00 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.04.2019 13 299,00 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 04.05.2020 14 332,00 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.05.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2021696
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.03.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.04.2016 Typ Platba
3 Plná moc 06.04.2016 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 10.11.2016 Typ Doručené
4a Plná moc 10.11.2016 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.12.2016 Typ Odoslané
EP 2021696
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku