Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2024352
(11)  Číslo patentu  14261 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07728702.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2024352 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.04.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  06113412, 06124833, PCT/EP2007/051411 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.05.2006, 27.11.2006, 14.02.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.02.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 309/10  A61K 31/351   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/054248 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/128749 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boehringer Ingelheim International GmbH; Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ECKHARDT Matthias; Kirschenweg 7, 88400 Biberach; DE;
HIMMELSBACH Frank; Ahornweg 16, 88441 Mittelbiberach; DE;
EICKELMANN Peter; Nelkenweg 9, 88441 Mittelbiberach; DE;
SAUER Achim; Blütenweg 30, 88214 Ravensburg-Torkenweiler; DE;
THOMAS Leo; Hühnerfeldstr. 46, 88400 Biberach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Glukopyranozylom substituované benzonitrilové deriváty, farmaceutické kompozície obsahujúce takéto zlúčeniny, ich použitie a spôsob ich výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.05.2022 
   Maximálna platnosť do  02.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2013 09/2013 SC4A
 
EP 2024352
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2013 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.04.2014 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.04.2015 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.05.2016 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.05.2017 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.04.2018 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.04.2019 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.04.2020 14 331,50 EUR
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 30.04.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2024352
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.06.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 10.06.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.08.2013 Typ Odoslané
EP 2024352
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku