Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2018170
(11)  Číslo patentu  12717 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07725141.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.05.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2018170 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  06009894, 747124 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.05.2006, 12.05.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.01.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.01.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/568  A61K 45/06  A61P 5/26  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/004221 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/131737 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Curadis GmbH; Henkestrasse 91, 910 52 Erlangen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teichmann Alexander Tobias; Wallstädterstrasse 50, 63762 Grossostheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Liečba karcinómu prsníka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.05.2022 
   Maximálna platnosť do  11.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.01.2013 01/2013 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.01.2020 01/2020 PC4A
 
EP 2018170
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.04.2013 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.05.2014 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.05.2015 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.05.2016 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.06.2017 11 464,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.04.2018 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.05.2019 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 04.05.2020 14 331,50 EUR
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.05.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2018170
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.10.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.10.2012 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 31.10.2012 Typ Odoslané
4 Plná moc 08.11.2012 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.12.2012 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu 02.09.2019 Typ Doručené
6a Plná moc 02.09.2019 Typ Doručené
6b Sprievodný list 02.09.2019 Typ Doručené
6c Doklad o prevode 02.09.2019 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2019 Typ Platba
8 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.10.2019 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 06.11.2019 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 06.11.2019 Typ Doručené
9b Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 02.12.2019 Typ Odoslané
EP 2018170
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.11.2019 Curadis GmbH MaBel GmbH
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.11.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku