Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2016229
(11)  Číslo patentu  9666 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07724977.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2016229 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0609204 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.05.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02D 29/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/004053 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/128566 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Martin Christopher; 16 Kentish Gardens, Tunbridge Wells, Kent TN2 5XU; GB;
TENAX GROUP SA; Viale S. Franscini 19, 6900 Lugano; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARTIN Christopher; 16 Kentish Gardens, Tunbridge Wells, Kent TN2 5XU; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zaklapovací konektor na geomriešku pre systém mechanického spájania segmentového bloku oporného múru vystuženej zeminy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2011 9/2011 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.07.2016 7/2016 PC4A
 
EP 2016229
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.07.2011 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2016 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2016229
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.04.2011 99,50 EUR 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.04.2011 99,50 EUR 5 15.11.2011 99,50 EUR
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.04.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.04.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.04.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.03.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.04.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.05.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.05.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.04.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.04.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.04.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2016229
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.06.2011 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.07.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.08.2011 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 12.10.2011 Typ Odoslané
vnútrospisový list 09.11.2011 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis prevodu 05.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 18.05.2016 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.05.2016 Typ Doručené
Plná moc 18.05.2016 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2016 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.06.2016 Typ Odoslané
EP 2016229
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.06.2016 TENAX GROUP SA Martin Christopher
Martin Christopher Tenax International B.V., Amsterdam, Succursale di Lugano
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku