Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2004176
(11)  Číslo patentu  11028 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07724008.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.04.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2004176 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.10.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  06007217 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.12.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/335  A61P 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/003067 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/115776 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Santhera Pharmaceuticals (Schweiz) AG; Hammerstrasse 49, 4410 Liestal; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MEIER Thomas; Wintergasse 10, CH-4056 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Použitie N-(dibenz(b,f)oxepin-10-ylmetyl)-N-metyl-N-prop-2-ynylamínu (omigapilu) pri profilaxii a/alebo liečení vrodenej svalovej dystrofie alebo myopatie vznikajúcich v dôsledku deficitu kolagénu VI 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.04.2022 
   Maximálna platnosť do  04.04.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2012 4/2012 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2004176
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.02.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2004176
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.03.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.03.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.03.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.03.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.03.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.04.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.03.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.04.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 31.03.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.03.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2004176
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.01.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.01.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2012 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.03.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.07.2022 Typ Odoslané
EP 2004176
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku