Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2019054
(11)  Číslo patentu  7893 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07450209.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2019054 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.07.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11712007 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.07.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.01.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 21/04  B65G 39/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Innova Patent GmbH; Rickenbacherstrasse 8-10, 6922 Wolfurt; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Trieb Herbert; Hintermoos 6, 6911 Lochau; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Dopravné zariadenie pre transport materiálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2020 
   Maximálna platnosť do  26.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2010 12/2010 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 28.07.2021 14/2021 MM4A
 
EP 2019054
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2019054
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.11.2010 82,50 EUR 4
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.11.2011 99,50 EUR 5
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.11.2012 116,00 EUR 6
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.11.2013 132,50 EUR 7
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.11.2014 149,00 EUR 8
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.11.2015 165,50 EUR 9
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.11.2016 199,00 EUR 10
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2017 232,00 EUR 11
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.11.2018 265,50 EUR 12
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.11.2019 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2019054
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 16.09.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2010 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2010 Typ Odoslané
EP 2019054
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku