Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1982607
(11)  Číslo patentu  32320 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07450135.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.08.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  1982607 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2932007 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.02.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.10.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A41G 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hairdreams Haarhandels GmbH; Floraquellweg 9, 8051 Graz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ott, Gerhart; Annenstrasse 60, 8020 Graz; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Termoplastický prvok na spájanie vlasov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.08.2020 
   Maximálna platnosť do  09.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 1982607
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.09.2019 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1982607
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 08.10.2019 Typ Doručené
1c Opis 08.10.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2019 Typ Odoslané
EP 1982607
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku