Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2025944
(11)  Číslo patentu  26027 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07425519.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.08.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2025944 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.02.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04D 13/06  H02K 21/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Askoll Holding S.r.l.; Via Industria, 30, 360 31 Povolaro di Dueville (Vicenza); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Marioni Elio; Via Molino, 6, 360 31 Dueville (Vicenza); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(54)  Názov  Jednofázový synchrónny elektromotor pre domáce spotrebiče 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  13.04.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 04/2018 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 13.10.2021 19/2021 MC4A
 
EP 2025944
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.08.2017 11 464,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.07.2018 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.07.2019 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.07.2020 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.07.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2025944
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 09.11.2017 Typ Doručené
2b Opis 09.11.2017 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 31.01.2018 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 05.02.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 05.02.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2018 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 13.06.2018 Typ Odoslané
7 vnútrospisový list 15.06.2018 Typ Interné listy
EP 2025944
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku