Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1820446
(11)  Číslo patentu  6401 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07102563.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.02.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  1820446 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.09.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200600222, 200600600 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.02.2006, 27.04.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK, DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.03.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unomedical A/S; Birkeröd Kongevej 2, 3460 Birkeröd; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  James Michael; 48 Kenlor Road Tooting, SW17 0DF London; GB;
Hansen Trygve Kalf; Hagenäs 10, 4040 Jyllinge; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na meranie telových tekutín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.02.2020 
   Maximálna platnosť do  16.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.03.2010 03/2010 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.11.2020 11/2020 MM4A
 
EP 1820446
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 12.02.2010 4 82,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 11.02.2011 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.02.2012 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.01.2013 7 132,50 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.08.2013 7 265,00 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.01.2014 8 149,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.01.2015 9 165,50 EUR
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.01.2016 10 199,00 EUR
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.01.2017 11 232,00 EUR
10 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.01.2018 12 265,50 EUR
11 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.01.2019 13 298,50 EUR
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.03.2021 15 730,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1820446
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 03.12.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.12.2009 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.02.2010 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 26.08.2014 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 12.09.2014 Typ Interné listy
6 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 04.05.2021 Typ Odoslané
7 vnútrospisový list 10.05.2021 Typ Interné listy
EP 1820446
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku