Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2067730
(11)  Číslo patentu  7648 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07023410.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2067730 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.11.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65H 69/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johns Manville Europe GmbH; Ober-Eschbacher-Strasse 109, 61352 Bad Homburg v.d.H.; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sikula Dušan; Pažitná 65, 91701 Trnava; SK;
Hajtman Marek; Juraja Slottu 34, 91701 Trnava; SK;
Sabo František; Topol'ova 49, 91705 Trnava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vzduchové spletacie zariadenie na bezuzlové spájanie dvoch prameňov predpriadze sklených vlákien a spôsob ich bezuzlového spájania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2023 
   Maximálna platnosť do  04.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.11.2010 11/2010 SC4A
 
EP 2067730
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.08.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2067730
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.11.2010 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.11.2011 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.11.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.11.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2067730
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.07.2010 Typ Doručené
Plná moc 28.07.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.08.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2010 Typ Odoslané
EP 2067730
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku