Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1894563
(11)  Číslo patentu  8656 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07018343.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.05.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1894563 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.10.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10223835 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.05.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.03.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/70  A61K 47/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  03755897.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ratiopharm GmbH; 3, Graf-Arco-Strasse, 89070 Ulm; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cordes Günter; Karl-Huschens-Strasse 15, 42799 Leichlingen; DE;
Vollmer Ulrike; Johann-Hendel-Strasse 5, 41542 Dormagen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Náplasť obsahujúca fentanyl 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  03755897.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.05.2023 
   Maximálna platnosť do  20.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2011 5/2011 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 1894563
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2011 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1894563
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 12.05.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.05.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.05.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.05.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.05.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.05.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.05.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.05.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 25.04.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 19.05.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 20.05.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 18.05.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1894563
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2011 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 16.02.2011 Typ Odoslané
Plná moc 22.02.2011 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.04.2011 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.07.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 05.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 04.11.2022 Typ Odoslané
EP 1894563
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku