Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1816461
(11)  Číslo patentu  34101 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07008752.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.10.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  1816461 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  418978 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.10.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 1/31  A01N 1/00  B01L 3/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  03256535.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Streck Inc.; 7002 South 109th Street, La Vista, NE 68128; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ryan, Wayne L.; 1606 S. 187 Circle, Omaha Nebraska 68130; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na zber a uchovávanie buniek na analýzu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  03256535.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.10.2022 
   Maximálna platnosť do  16.10.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2020 07/2020 SC4A
 
EP 1816461
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 29.09.2020 18 531,00 EUR
2 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 13.10.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1816461
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 07.04.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 07.04.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 29.04.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 29.04.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zápise zmeny 10.06.2020 Typ Odoslané
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.06.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.06.2020 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 17.06.2020 Typ Doručené
6b Sprievodný list 17.06.2020 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 08.07.2020 Typ Odoslané
EP 1816461
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.06.2020 Streck Inc. Streck Laboratories, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku