Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1981212
(11)  Číslo patentu  19362 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07007596.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  1981212 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.06.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.10.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 28/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Deutsche Telekom AG; Friedrich-Ebert-Allee 140, 531 13 Bonn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Alpcan Tansu, Dr.; Kantstrasse 50, 10625 Berlin; DE;
Singh Jatinder Pal, Dr.; Pfalzburger Str. 3, 10719 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a komunikačné zariadenie multihoming na dynamické riadenie prenosovej rýchlosti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Maximálna platnosť do  13.04.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2016 1/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1981212
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1981212
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.04.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.04.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.04.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.04.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.12.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 01.04.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1981212
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2015 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.12.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 14.07.2022 Typ Odoslané
EP 1981212
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku