Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2081435
(11)  Číslo patentu  21685 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06850039.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2081435 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.05.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  826720 P, 828590 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2006, 06.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.07.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/90  A61K 31/519  C07D 487/04  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/049626 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/039218 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pharmacyclics LLC; 995 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HONIGBERG Lee; 965 Esmeralda Ave. 3, San Francisco CA 94110; US;
VERNER Erik; 1712 Peck Ave., San Mateo CA 94401; US;
PAN Zhengying; 2105 Cypress Ct., Alpharetta GA 30005; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítory brutonovej tyrozínkinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.12.2023 
   Maximálna platnosť do  28.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 1/2017 SC4A
 
EP 2081435
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.08.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2081435
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 09.12.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2081435
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.08.2016 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.08.2016 Typ Platba
Oznámenie inde neuvedené 05.08.2016 Typ Doručené
Plná moc 23.08.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 14.11.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.12.2016 Typ Odoslané
EP 2081435
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku