Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1965649
(11)  Číslo patentu  15275 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06848817.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1965649 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.08.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0513050 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.09.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.03.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 63/04  A01P 3/00  A01P 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2006/051414 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/074303 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lesaffre et Compagnie; 41, rue Etienne Marcel, 750 01 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PUJOS Philippe; 14, rue d'Alembert, F-59000 Lille; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ & SPOL., v. o. s., Korejzová Petra, JUDr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Ochrana rastlín proti rôznym patogénnym činiteľom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2014 03/2014 SC4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33570754 1 Agro Levures & Dérivés SAS výlučná 06.10.2009 platná
 
EP 1965649
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.12.2013 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2014 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.11.2015 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2016 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.11.2017 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.11.2018 13 298,50 EUR
7 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.11.2019 14 331,50 EUR
8 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.11.2020 15 365,00 EUR
9 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 23.11.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1965649
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2013 Typ Doručené
2 Plná moc 10.11.2013 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.11.2013 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.02.2014 Typ Odoslané
EP 1965649
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku