Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1984140
(11)  Číslo patentu  16860 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06845206.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1984140 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.04.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  305467 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23F 21/22  B23C 5/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/047228 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/078670 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cole Carbide Industries, Inc.; 4930 S. Lapeer Road, Orion Township, MI 47359; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COLE John M.; 1787 John Paul Court, Oxford, MI 48371; US;
KRANKER Robert D.; 1186 Autumn View Drive, Rochester, MI 48307; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Nástroj na frézovanie ozubených kolies s vymeniteľnými rezacími vložkami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.12.2023 
   Maximálna platnosť do  11.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2014 11/2014 SC4A
 
EP 1984140
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1984140
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1984140
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.06.2014 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.07.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.10.2014 Typ Odoslané
EP 1984140
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.08.2014 Cole Carbide Industries, Inc. Cole Carbide Industries, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku