Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1957680
(11)  Číslo patentu  7698 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06844914.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1957680 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  295863 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.08.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.11.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21C 5/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/046600 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/067650 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Berry Metal Company; 2408 Evans City Road, Harmony, PA 16037-7799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rymarchyck Jr. Nicholas M.; 101 Hampshire Drive, Cranberry Township, PA 16066; US;
Cingle George III; 415 W. Starz Road, Gibsonia, PA 15044; US;
Mattich Michael T.; 100 Forest Heights E12, Butler, PA 16001; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Systém na zisťovanie materiálu z pece pre prívodnú rúrku na dúchanie pri výrobe kovu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2023 
   Maximálna platnosť do  05.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.11.2010 11/2010 SC4A
 
EP 1957680
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 19.05.2010 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1957680
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 06.12.2010 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.12.2011 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.12.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.12.2013 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.12.2014 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.12.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.12.2017 531,00 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.10.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1957680
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.05.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 21.05.2010 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 16.06.2010 Typ Odoslané
Plná moc 27.07.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu / prechodu 27.07.2010 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.09.2010 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2010 Typ Odoslané
EP 1957680
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 07.09.2010 Berry Metal Company Rymarchyck Jr. Nicholas M.
Cingle George III
Mattich Michael T.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku