Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1976863
(11)  Číslo patentu  13660 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06842187.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1976863 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.12.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0526120, 776505 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2005, 24.02.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2006/004890 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/072037 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novabiotics Limited; Cruickshank Building, Craibstone, Aberdeen AB21 9TR; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  O'NEIL Deborah; The Cruickshank Building, Craibstone, Aberdeen AB21 9TR; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Patentový zástupca, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Cyklické antimikrobiálne peptidy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2023 
   Maximálna platnosť do  21.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2013 6/2013 SC4A
 
EP 1976863
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.03.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1976863
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 08.01.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.12.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.12.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.12.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.12.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 07.12.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.06.2019 597,00 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.12.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 11.12.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 06.12.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1976863
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.02.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2013 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.04.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2013 Typ Odoslané
EP 1976863
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku