Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1965646
(11)  Číslo patentu  7242 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06841168.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1965646 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.03.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20752005 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.09.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.08.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/90  A01N 25/02  A01N 25/22  A01P 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/012539 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/073933 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHNEIDER Rudolf; Syngenta Crop Protection Muenchwilen AG, Breitenloh 5, 4333 Muenchwilen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Herbicídna kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.12.2023 
   Maximálna platnosť do  27.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.08.2010 8/2010 SC4A
 
EP 1965646
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.05.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1965646
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.12.2010 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.12.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.12.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.11.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 09.12.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1965646
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.05.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.05.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.05.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.07.2010 Typ Odoslané
EP 1965646
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku